L’Associació de Mitjans de Comunicació Local

L’Associació de Mitjans de Comunicació Local és una organització constituïda com a entitat sense ànim de lucre que treballa des de 1988 en l’àmbit de la comunicació de proximitat al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Regulada per la Llei d’Associacions de 1997, l’AMCL apareix vinculada al moviment cívic, com una experiència local de comunicació de proximitat.

Els seus orígens es remunten a l’any 1988 quan l’Associació de Veïns del barri del Polvorí (a la Marina) decideix crear un taller de ràdio, que sota la denominació de Ràdio Zona Franca, s’adreça principalment a joves amb risc d’exclusió social (problemes de drogoaddicció, adaptació escolar, etc).

Paral·lelament al projecte radiofònic, s’endega un projecte formatiu adreçat a futurs comunicadors. La ràdio (i posteriorment La Marina) esdevenen per a molts estudiants la plataforma ideal per adquirir coneixements i experiència, indispensables per integrar-se posteriorment al mercat laboral. A més, es desenvolupen iniciatives de formació dirigides a d’altres col·lectius en col·laboració amb els centres educatius del territori, associacions professionals i entitats cíviques i culturals.

L’any 1994, l’AMCL es constitueix com a associació i esdevé gestora de la ràdio (en funcionament des de 1988) i editora de la publicació La Marina, que llença el seu primer número el gener d’aquell mateix any. La publicació adopta aquesta nomenclatura amb l’objectiu (assolit) de reivindicar i recuperar la denominació històrica dels barris als quals s’adreça (en contraposició al nom de Zona Franca). Tanmateix, es planteja com a prioritat el foment de la lectura i la llengua catalana entre un públic majoritàriament castellanoparlant. Així, tot i que inicialment la publicació edita el seu contingut en castellà i català, el català va guanyant pes paulatinament fins a esdevenir única llengua de publicació l’any 2004. Amb més de 300 edicions, La Marina ha aconseguit consolidar-se com a font d’informació contrastada i rigorosa per als veïns i veïnes dels diferents barris de la Marina, així com a autèntic referent per a tot el teixit associatiu del districte.

L’AMCL també desenvolupa iniciatives de formació (AMCL Formació), de promoció de l’emprenedoria (AMCL Lab) i projectes de defensa dels drets humans i foment del voluntariat, amb especial atenció als col·lectius en risc d’exclusió (immigrants, persones d’ètnia gitana, discapacitats, joves, gent gran i dones, entre d’altres).

Igualment, l’AMCL treballa en favor de la cohesió territorial fomentant la participació ciutadana en complicitat amb el teixit associatiu dels diferents barris de Sants-Montjuïc.

Tanmateix, l’AMCL manté acords de col·laboració amb diverses entitats a nivell de ciutat i de país, com són el Consell d’Associacions de Barcelona, la Taula de Comunicació (entitat fundada per l’AMCL -juntament amb Diomira- i que treballa des de l’any 2000 defensant i promovent els mitjans de comunicació de proximitat i associatius), la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya (amb La Marina FM com a emissora federada) i l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (amb la publicació La Marina com a mitjà adscrit).

 

 

 

 

VISIÓ
Ser un mitjà informatiu de proximitat referent i alhora una eina que contribueixi a la transformació de la realitat social del nostre veïnat.

MISSIÓ
Informar el veïnat des d’una perspectiva local, pròpia, crítica, plural i oberta dels afers que l’afecten i interessen a través de les diferents plataformes de comunicació de l’entitat (l’emissora La Marina FM, diari La Marina, el web lamarina.cat i els seus canals de xarxes socials),
per a crear sentit de comunitat, identitat de barri i generar sinergies que fomentin els valors que promou l’Associació.

VALORS
• Sentit de comunitat i de barri.
• Apoderament veïnal i participació democràtica.
• Pluralitat d’informacions i opinions.
• Feminisme i interculturalitat.
• Transparència i accessibilitat.

 

Organigrama i òrgans de presa de decisions

L’Assemblea General de socis i sòcies és l’òrgan d’expressió de la voluntat de l’Associació i està integrada per tots els socis/sòcies. Es reuneix amb caràcter ordinari un cop a l’any i amb caràcter extraordinari, quantes vegades ho acordi la Junta Directiva o ho sol·licitin un número no inferior a la dècima part dels associats, per escrit dirigit al President, autoritzat amb les firmes corresponents en el que exposa el motiu de la convocatòria i l’ordre del dia.

La Junta Directiva està formada pel President/a, Vicepresident/a, un Secretari/a, un Tresorer/a i 5 vocals, càrrecs tots que han de recaure en socis. Correspon a la Junta Directiva:

 • Programar i dirigir les activitats socials mitjançant l’elaboració del Pla d’Activitats.
 • Convocar i fixar la data de celebració de les Assemblees Generals.
 • Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades per l’Assemblea General.
 • Elaboració dels pressupostos i balanç.
 • Designar les Comissions de Treball o Seccions que es considerin oportunes pel desenvolupament de les activitats de l’Associació coordinant al mateix temps la tasca de les mateixes, les quals seran presidides per un vocal de la Junta Directiva.
 • Fixar quotes ordinàries i extraordinàries que s’acordin.
 • Interpretar els estatuts i reglament interior de l’Associació i vetllar pel compliment.
 • Dictar normes interiors d’organització i exercir quantes funcions no estan expressament assignades a l’Assemblea General.
 • La Junta Directiva nomenarà, per majoria qualificada de dos terceres parts de la mateixa, un Director/a Tècnic/a de l’Associació a qui correspondrà les competències executives de l’activitat de l’Associació per delegació directa del President/a. Les competències del mencionat càrrec es desenvoluparan en el reglament intern de funcionament de l’Associació.
 • La Junta Directiva nombrarà, per majoria qualificada de dos terceres parts de la mateixa, un Director/a de Projectes i Relacions Institucionals. Les competències del mencionat càrrec es desenvoluparan en el reglament intern de funcionament de l’Associació.

Correspon al President/a de l’Associació:

 1. Ostentar la representació, direcció i gestió de l’Associació.
 2. Vetllar pel compliment dels fins de l’Associació.
 3. Fitxar, convocar i presidir les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, dirigint les deliberacions d’una i altre i decidint amb vot de qualitat, en cas d’empat.
 4. Acordar l’ordre del dia de les reunions.
 5. Executar els acords adoptats per l’Assemblea General o per la Junta
 6. Autoritzar amb el seu vist-i-plau les certificacions que expedeixi el secretari/a.
 7. Ratificar el nomenament del director/a tècnic/a.
 8. Ratificar el nomenament del director/a de projectes.

El/la President/a estarà assistit en les seves funcions per un Vicepresident/a que a més el substituirà en els casos de vacant, absència o malaltia.
Amb el propòsit de dinamitzar el funcionament de l’Associació, el President/a podrà delegar part de les seves funcions a un Director/a Tècnic/a prèviament nomenat per la Junta Directiva, sense prejudici de la representació legal inherent al càrrec que ostenta.

Els socis, o membres de l’Associació, tindran els següents drets:

 1. Participar en las activitats culturals que promoure l’Associació i en els actes socials que organitzi per a tots els socis.
 2. Exercitar el dret de veu i vot en les assemblees generals.
 3. Ser nomenat membre de la Junta Directiva en la forma que disposen aquests estatuts.
 4. Tenir coneixement dels acords adoptats pels òrgans directius i que se’ls posi de manifest l’estat de comptes dels ingressos i despeses de l’Associació.
 5. Posseir un exemplar d’aquests estatuts.
 6. Gaudir de tots els beneficis de l’Associació segons les normes i disposicions reglamentaries de la mateixa o quants altres siguin concedits per entitats privades o públiques.

 

La xarxa de l’AMCL

Treballem estretament amb gairebé totes les entitats i associacions presents al territori, que actuen en diversos àmbits, i amb les quals compartim els objectius de l’enfortiment dels nostres barris, la millora de les condicions de vida i l’augment de la cohesió social mitjançant la participació i la feina conjunta en diversos projectes.

Memòria d’activitats
(Descarrega’t aquí la memòria de l’últim any)

 

Mesures d’Igualtat

AMCL Mesures Igualtat